شهرنوین

حسابداری

ماژول خزانه داری در نرم افزار هُما

خزانه بخشی از دارایی موجودی نقد و اسناد دریافتنی نرم افزار هما می باشد. با توجه به اینکه هر رویداد مالی باید در نرم افزار هما ثبت شود ثبت و کنترل مغایرت گیری اسناد (چک، سفته، برات) و وجوه نقد، عملیات دریافت و پرداخت یا خزانه داری می باشد. در ادامه به عملکرد خزانه داری در هما می پردازیم:

عملیات دریافت و پرداخت نقدی :
حساب های صندوق،تنخواه و بانک حسابهای نقد هر موسسه و یا شرکت می باشند و هر گونه واریز و برداشت یا انتقالی بین این حساب ها عملیات نقدی می باشد. عملیات نقد در همان تاریخ وقوع ثبت می گردد و طی یک عملیات نقدی یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار می شود. یکی از طرف حسابها ممکن است حسابی غیر از بانک و صندوق و تنخواه باشد، مثلا پرداخت از جاری شرکا به صندوق یا واریز به بانک توسط بدهکاران تجاری .

عملیات دریافت و پرداخت غیر نقدی :
در سیستم دریافت و پرداخت برخی از عملیات بصورت تعهدی و مدت دار انجام می گردد، جهت انجام عملیات تعهدی راهکارهای مختلف بانکی وجود دارد که طی تمام این راهکارها یک سند در وجه ذینفع صادر می گردد که در تاریخی مشخص شده قابلیت نقد شوندگی دارد. از جمله این اسناد می توان چک و سفته را نام برد. در زمان دریافت و پرداخت این اسناد وجهی منتقل نمی شود بلکه صادر کننده متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مشخص شده می گردد.

ماژول خزانه داری هما دارای امکانات کاربردی از جمله:
- امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
- امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری
- امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد، چک
- امکان گزارش گردش حساب بانکها، صندوق، تنخواه

1.چک ها
ثبت / صدور چک جدید

2. بانک
در بخش خزانه صفحه مربوط به بانک، میتوانید کلیه اطلاعات مربوط به بانکها و تراکنشهای مربوط به آنها و عملیاتها را ثبت و گزارش گیری کنید.

3. تنخواه (هزینه)
ساختار کلی این ایکون براساس نمودار T از مفاهیم اصلی در حسدابداری است. لذا دارای دو ستون برای تعیین بدهکار و بستانکار در سند مربوطه می باشد.

4.اقساط
این قسمت شامل ستون های ردیف، شماره فاکتور، زمان ایجاد اقساط، عنوان، طرف حساب، اصل مبلغ، بهره، مبلغ کل، تعداد قسط، مبلغ پرداخت شده، مانده و فعال یا غیرفعال بودن این قسط بندی می باشد.

5.صندوق
ساختار کلی این ایکن براساس نمودار T از مفاهیم اصلی در حسابداری است. لذا دارای دو ستون برای تعیین بدهکار و بستانکار در سند مربوطه می باشد.

بیشتر بخوانیم:
- استهلاک در حسابداری
- سیستم مدیریت فرایندهای کاری (BPMS: Business Process Management System)
- اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزیکلیدواژه‌ها: دارایی موجودی نقد و اسناد دریافتنی-افزار هما-مغایرت گیری-خزانه داری در هما-عملیات دریافت و پرداخت نقدی-عملیات نقدی-حساب بستانکار-صندوق و تنخواه-جاری شرکا-بدهکاران تجاری-عملیات دریافت و پرداخت غیر نقدی-ماژول خزانه داری هما-حسابهای جاری-دسته چک-حساب جاری- خزانه