شهرنوین

حسابداری

کدینگ حسابها در نرم افزار هما

کدینگ حسابداری چیست؟
در یک بنگاه اقتصادی برای مکانیزه کردن عملیات حسابداری ، اولین مرحله تعریف کدینگ استاندارد حسابداری می باشد. به عبارت دیگر، معمولا حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی تراکنش ها را دسته بندی می کنند. این دسته بندی غالبا یک دسته بندی درختی است که دارای لایه ها و کدهای سرشاخه و زیر شاخه می باشد که به این مجموعه کدینگ حسابداری می گویند.
کدینگ حسابداری بسته به نوع شرکت و حجم تراکنش حساب ها توسط حسابدار تنظیم می گردد. منظور از لایه ها سطح هایی است که حسابدار بر طبق آن تراکنش های مالی را دسته بندی می کند و به طور کلی شامل (گروه - کل - معین - تفصیلی) می باشد که معمولا سطح آخر شامل کدهای حسابداری است. کدینگ حسابداری برای ثبت اسناد حسابداری و گزارشات نظیر تراز و دفتر به کار می رود.

ماژول حسابداری نرم افزار هما :
در نرم افزار وب بیس هما سرفصل های حسابداری به دو بخش درختواره ای و یونیک طبقه بندی می شود. بخش درختواره ای بخش حسابداری مالی و بخش یونیک بخش حسابداری مدیریت و گزارشگری می باشد .در بخش درختواره ای ترتیب کدها شامل گروه کل ومعین می باشند که در نمودار درختی نمایش داده می شوند و در بخش یونیک که شامل سه سطح تفصیلی شناور می باشند میتوان مراکز هزینه را تعریف کرد. در طراحی سیستم بهتر این است که این گروه بندی ها در دست کاربر باشد و وی بتواند هم زمان یک یا چند سرفصل یونیک را به یک حساب درختواره ای متصل کند تا هنگام ورود اطلاعات این بخش ها هم کامل شود.

بیشتر بخوانیم: گزارش مرور حسابها در نرم افزار هما

اصول کلی رعایت شده درروش شماره گذاری کدینگ نمودار درختی در هما به صورت زیر می باشد:
- گروه حساب: 1رقم
- حساب کل : دورقم
- حساب معین: سه رقم

تعریف شماره عنوان:
- گروه حساب 1 داراییهای جاری
- گروه حساب 2 داراییهای غیرجاری
- گروه حساب 3 بدهیهای جاری
- گروه حساب 4 بدهیهای غیر جاری
- گروه حساب 5 حقوق صاحبان سهام
- گروه حساب 6 فروش و درآمد
- گروه حساب 7 خرید و بهای تمام شده
- گروه حساب 8 هزینه ها
- گروه حساب 9 حسابهای انتظامی وسایر حساب ها

درطبقه بندی حساب ها، رقم های 1 تا 5 حساب های ترازنامه ای، رقم های 6 و7 و 8 حساب های درآمد و هزینه و رقم 9 حساب های آماری را تشکیل می دهند.
حسابهای کل شامل کلیه حساب هایی است که برمبنای آنها تراز آزمایشی و صورتهای مالی قابل تنظیم است.

کد حساب های کل سه رقمی است که ازترکیب شماره گروه حساب وشماره کل حساب بدست می آیند. بدین ترتیب رقم اول سمت چپ شماره هرحساب کل نشان دهنده گروه حساب می باشد و دو رقم بعدی حساب کل را نشان می دهد. هرحساب کل برحسب مورد نیز یک یا چندین حساب معین را در برمی گیرد.

بیشتر بخوانیم: گزارشات فصلی چیست و در نرم افزار هما به چه صورت است؟

حساب های معین به منظور تفکیک حسابهای کل به حسابهای جزئی تر و به عبارت دیگرنشان دادن جزئیات حساب کل مورد استفاده قرارمی گیرند. کد حساب معین یک حساب شش رقمی است که سه رقم اول آن نشان دهنده حساب کل و سه رقم بعدی حساب معین را نشان می دهد.

برای تعریف سرفصل های تفصیلی در نرم افزار هما ابتدا وارد ماژول حسابداری هما شده سپس در منوی مرور حساب ها روی آیکون رده بندی سطوح رفته و برای یک گروه از هزینه ها دسته بندی خاصی را تعریف می کنیم سپس در آیکون تعریف سطوح مراکز هزینه را در رده های خودشان تعریف می کنیم. بعنوان مثال ابتدا در رده بندی سطوح عنوان رده را هزینه های شرکتی تعریف کرده و بسته به اینکه در کدام سطح بخواهیم نمایش داده شود نوع سطح را انتخاب می کنیم سپس در تعریف سطوح رده را روی هزینه های شرکتی گذاشته و مراکز هزینه را تحت عناوینی مثل هزینه برق و آب و گازو تلفن و غیره تعریف می کنیم.

بیشتر بخوانیم:
- اسناد دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار هما
- حساب بانک و عملیات بانکی در نرم افزار هما
- حساب تنخواه در نرم افزار هماکلیدواژه‌ها: کدینگ حسابداری چیست؟- مکانیزه کردن عملیات حسابداری- کدینگ استاندارد حسابداری- کدینگ حسابداری- ماژول حسابداری نرم افزار هما- نرم افزار وب بیس هما- سطح تفصیلی شناور- نمودار درختی - حسابهای انتظامی-منظور تفکیک حسابهای کل- ماژول حسابداری هما