شهرنوین

حسابداری

امکانات انبارداری نرم افزار هما

امکانات انبارداری نرم افزار هما عبارتند از:
- لیست کامل فاکتور هایی برای صدور حواله و بیجک و همچنین گزارش چاپ و دریافت فایل خروجی.

- گزارش گردش کاردکس کالا : هرکدام از کالاهای موجود در انبار، چه گردش فرایندی اعم از خرید، فروش، برگشت از خرید وبرگشت از فروش را با ریز مشخصات شماره فاکتور، تاریخ، کارشناس مربوطه، کد کالا و ... را طی کرده اند، که شامل جستجو وخط فرمان، محدوده تاریخ و سه فیلتر نوع گردش کالا، نوع معاملات و توسط و رده بندی کالاها برای بهینه شدن جستجو می باشد.

- گزارش گردش لاگ دستی انبار : گزارش ورود و خروج دستی کالاها در هر انبار، با جزئیات تاریخ، ساعت و کارشناس انبار مربوطه نشان میدهد که شامل : جستجو وخط فرمان، محدوده تاریخ و فیلتر انواع لاگ جهت بهتر شدن عملیات جستجو می باشد.

- کاردکس کالا: گزارش ورود و خروج هر کالا در هر رده بندی را با جزئیات ورود، خروج، مقیاس ، ارزش، مانده موجودی ، مرجع/رده بندی و توسط نشان می دهد که شامل جستجو وخط فرمان، محدوده تاریخ و فیلتر تمام رده بندی ها جهت بهتر شدن عملیات جستجو می باشد.

- تغییرات وضعیت موجودی هرکدام از کالاهای موجود در انبار و رده بندی مربوطه.

- کاردکس کالاها : گزارش ورود و خروج هر کالا در هر رده بندی را با جزئیات ورود، خروج، مقیاس ، ارزش، مانده موجودی ، مرجع/ رده بندی و توسط نشان می دهد که شامل جستجو وخط فرمان، محدوده تاریخ و فیلتر تمام رده بندی ها جهت بهتر شدن عملیات جستجو می باشد.

- اسناد انبار : این جدول کلیه ورود و خروج ها بابت هر طرف حساب را با جزییات شماره فاکتور، نوع فاکتور خرید و یا فروش)، کارشناسان مربوطه، تاریخ و ساعت نشان می دهد که شامل جستجو وخط فرمان و فیلتر اسناد موقت و قطعی انبار برای بهینه شدن جستجو میباشد . لیست اسناد انبار میتواند به صورت نزولی و صعودی مرتب شود و دارای امکانات گزارش چاپ و دریافت فایل خروجی می باشد.

بیشتر بخوانیم: انبارداری یکپارچه و تحت وب در نرم افزار هما

-امکانات عملیات انبار در نرم افزار هما :
با کلیک بر روی آیکون عملیات انبار وارد صفحه ای شامل:

1- ورود کالا : با کلیک بر روی آیکون صفحه ای به نام فرم ورود کالا باز می شود که با هر نوبت وارد شدن کالا به انبار فرم جدولی با جزئیات عنوان فرم، تاریخ ورود، شرح عملیات، عنوان کالا، بارکد کالا ، تعداد اقلام ورودی، مقیاس، ارزش واحد، رده بندی انبار تکمیل می شود . پس از ثبت ورود هرکالا میتوان گزارش آن را با جزییات زمان و ساعت ثبت، انبار مورد ثبت، تعداد وارد شده به انبار و کارشناس مربوطه مشاهده کرد.

2- خروج کالا : با کلیک بر روی آیکون صفحه ای به نام فرم خروج کالا باز می شود که با هر نوبت خارج شدن کالا از انبار جدولی با جزئیات عنوان فرم، تاریخ ورود، شرح عملیات ، عنوان کالا، بارکد کالا ، تعداد اقلام خروجی، مقیاس، ارزش واحی، رده بندی انبار تکمیل می شود.

3- جابجایی انبار : با کلیک بر روی آیکون صفحه ای به نام فرم جابجایی کالا بین انبارها باز میشود که با هر نوبت جابجایی کالا بین انبارها فرم زیر با جزئیات عنوان فرم، تاریخ ورود، شرح عملیات، عنوان کالا، بارکدی کدالا، تعداد اقلام، مقیاس، ارزش واحد، رده بندی انبار مبدا و انبار مقصد تکمیل می شود. پس از انتقال کالا میتوان گزارش آن را با جزییات زمان و ساعت ثبت، انبار مورد ثبت، تعداد خارج شده از انبار و کارشناس مربوطه مشاهده کرد .

- نمایش لیست کلی عملیات انبار : پس از ثبت سند انتقال بین انبار، حواله و رسید انبارهای مبدا و مقصد در لیست نمایش داده می شود. لیست کلیه عملیاتی که در انبارها انجام شیه است را میتوان در جدول مشاهده نمود .
- کنترل موجودی : لیست موجودی کالاهای انبار جدولی است شامل موجودی، نقطه سفارش، حداقل مجاز، فعال بودن یا نبودن هر کالا، که شامل جستجو وخط فرمان و فیلتر ( نقطه سفارش ، حداقل موجودی، موجودی کافی کالا) برای بهینه شدن جستجو می باشد.

- انبارگردانی : با تکمیل فرم انبارگردانی، لیست نمایش انبارگردانی شکل می گیرد که جزییاتی شامل عنوان انبارگردانی، انبار موردنظر، تاریخ و ساعت و کارشناس مربوطه را در آن می توان مشاهده نمود.

بیشتر بخوانیم:
- اهمیت و مزایای صحیح انبارداری
- سیستم انبارداری دائمی و ادواری هما
- ماژول انبارداری نرم افزار هما چیست؟کلیدواژه‌ها: امکانات انبارداری نرم افزار هما- صدور حواله و بیجک- گردش کاردکس کالا- لاگ دستی انبار- کاردکس کالاها- اسناد انبار- عملیات انبار - نرم افزار هما- ورود کالا- بارکد کالا- خروج کالا- شرح عملیات- جابجایی انبار- کنترل موجودی- نقطه سفارش- انبارگردانی