شهرنوین

حسابداری

اهمیت و مزایای انبارداری صحیح

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت است از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترش و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده دارند.

اهمیت و مزایای صحیح انبارداری :
1- با نظارت دقیق بر موجودی انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود.

2- دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود.

3- از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد.

4- اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد.

5- با خرید به مقدار صرفه اقتصادی ، از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح از کالاها، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد.

6- عملیات شمارش ، صورت برداری و در نهایت انبارگردانی از موجودی ها و همچنین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است.

بیشتر بخوانیم:
- امکانات انبارداری نرم افزار هما
- ماژول انبارداری نرم افزار هما چیست؟
- انبارداری یکپارچه و تحت وب در نرم افزار هماکلیدواژه‌ها: خدمت اقتصادی-تهیه و نگهداری کالا-زنجیره تولید-نظارت دقیق بر موجودی انبار-سفارشات اضافی و تکراری-تسهیل شمارش-صرفه اقتصادی-راکد شدن سرمایه-اتلاف ضایعات-عملیات شمارش-صورت برداری- انبارگردانی